Годишен план

Учебни планове

Годишна програма за целодневна организация

Дневен режим за учебната 2019/2020 година

Седмично разписание за учебната 2019/2020 година

Етичен кодекс на ОУ"Неофит Рилски"

Правилник за дейността на училището

Превенции на преждевременното напускане от училище

Програма за приобщаване на ученици от уязвими групи

Стратегия за развитие на училището

Инструктаж за повишаване безопасността в образователната институция

Бюджет

Бюджет за 2019 година

Изпълнение на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ към 30.06.2019 г.
Изпълнение на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ към 31.03.2019 г.
Изпълнение на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ към 31.12.2018 г.
Бюджет за 2018 година

Графици

График за провеждане на допълнителния час на класа

График за допълнителната работа в начален етап за учебната 2019/2020 г.

График за класните работи в прогимназиалния етап за Iсрок на учебната 2019/2020година

График за провеждане на консултации по предмети за оказване на обща подкрепа на учениците от прогимназиален етап

График за контролните работи в начален етап за Iсрок на учебната 2019/2020година

График за контролните работи в прогимназиален етап на учебната 2019/2020година

График за провеждане на часовете за ФУЧ – ДП във 2, 5 и 6 клас

Обществен съвет

Покана

Протокол от учредително заседание на обществения съвет

Протокол №1

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Заповед за определяне на поименния състав на обществения съвет към училище

Училищен план-прием 2019/1020 учебна година

Заповед 251 от 20.03.2019 г.

Защита на личните данни

Вътрешни правила за мреките и средствата за обработване и защита на лични данни на ОУ "Неофит Рилски"

Приложения за ЗЛД

Административни услуги

Инфо 153 - заявление

Инфо 153 - дубликати

Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

Инфо 143 - валидиране-заявление

Инфо 138 - Преместване на ученици в държавните и в общинските училища