Седмично разписание за I срок на учебната 2022/2023 година

Дневен режим за учебната 2022/2023 година

План за организацията на работата в оу „Неофит Рилски“ гр.Костандово за учебната 2020/2021 в условията на covid-19

Годишен план

Учебни планове

Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика в ОУ „Неофит Рилски“ за учебната 2022/2023 г.

Механизъм за оценяване на риска от отпадане на ученици от училище

Годишна програма за целодневна организация

Дневен режим за учебната 2020/2021 година

Седмично разписание за учебната 2020/2021 година

Етичен кодекс на ОУ"Неофит Рилски"

Правилник за дейността на училището

Превенции на преждевременното напускане от училище

Програма за приобщаване на ученици от уязвими групи

Стратегия за развитие на училището

Инструктаж за повишаване безопасността в образователната институция

Бюджет

Изпълнение на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ към 30.09.2022 г.
Изпълнение на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ към 31.12.2021 г.
Изпълнение на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ към 31.03.2021 г.
Бюджет за 2021 година

Изпълнение на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ към 30.09.2020 г.
Изпълнение на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ към 30.06.2020 г.
Изпълнение на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ към 31.03.2020 г.
Бюджет за 2020 година

Бюджет за 2019 година

Изпълнение на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ към 31.12.2019 г.
Изпълнение на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ към 30.09.2019 г.
Изпълнение на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ към 30.06.2019 г.
Изпълнение на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ към 31.03.2019 г.
Изпълнение на бюджета на ОУ „Неофит Рилски“ към 31.12.2018 г.
Бюджет за 2018 година

Графици

График за контролните работи в начален етап за I срок на учебната 2020/2021година

График за контролните работи в прогимназиален етап за I срок на учебната 2020/2021година

График за класните работи в прогимназиалния етап за I срок на учебната 2020/2021година

График за провеждане на допълнителния час на класа

График за допълнителната работа в начален етап за учебната 2020/2021 г.

График за провеждане на консултации по предмети за оказване на обща подкрепа на учениците от прогимназиален етап

График за провеждане на часовете за ФУЧ – ДП във 2, 5 и 6 клас

Обществен съвет

Покана

Протокол от учредително заседание на обществения съвет

Протокол №1

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Заповед за определяне на поименния състав на обществения съвет към училище

Училищен план-прием 2019/1020 учебна година

Заповед 251 от 20.03.2019 г.

Защита на личните данни

Вътрешни правила за мреките и средствата за обработване и защита на лични данни на ОУ "Неофит Рилски"

Приложения за ЗЛД

Административни услуги

Инфо 153 - заявление

Инфо 153 - дубликати

Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

Инфо 143 - валидиране-заявление

Инфо 138 - Преместване на ученици в държавните и в общинските училища